۹-بازرسین کدام ارگان نسبت به بازدید و تایید مکان فعالیت اقدام می نمایند؟

 در

جواب:الف-کارشناسان تبلیغات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب-پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا