۸-از زمان صدور موافقت اصولی موسس چند ماه فرصت دارد نسبت به معرفی مکان و اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید؟

 در

جواب:۶ماه