۷-منابع آزمون را معرفی نمایید

 در

جواب:الف -اصول و فنون تبلیغات
ب-کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور