۶- موسس یا مدیر مسئول کدامیک می باید در آزمون آنلاین شرکت نمایند؟

 در

جواب:فقط مدیر مسئول باید در آزمون شرکت نماید و در صورت عدم قبولی ۱۵ روز بعد می تواند مجددا در آزمون شرکت نماید