۵-در تعیین موضوع فعالیت هر متقاضی چند رسته و زیر رسته را می تواند انتخاب نماید؟

 در

جواب:هر متقاضی می تواند فقط یک رسته و حداکثر دو زیر رسته را انتخاب نماید