۴-آیا موسس می تواند خود را به عنوان مدیر مسئول معرفی نماید؟

 در

جواب:در صورت داشتن شرایط لازم مدیر مسئول -موسس می تواند خود را به عنوان مدیر مسئول نیز معرفی نماید