۳-کدام موسسات می توانند از ابتدا در خواست صدور پروانه به صورت حقوقی نمایند؟

 در

جواب:موسسات فرهنگی چند منظوره