۲-شرایط در خواست پروانه به صورت حقوقی چیست؟

 در

متقاضی می بایست در ابتدا به صورت حقیقی درخواست پروانه تاسیس نماید و پس از دریافت تادییه های لازم اقدام به تبدیل حقیقی به حقوقی نماید