۱-ایا موسس و مدیر مسئول می توانند در چند کانون آگهی دیگر مشغول به فعالیت باشند؟

 در

جواب:موسس می تواند هم زمان صاحب امتیاز چندین کانون آگهی باشد ولی مدیر مسئول فقط می تواند در یک کانون فعالیت نماید