شرایط تاسیس کانون آگهی و تبلیغات

هر کانون آگهی تبلیغات دارای یک موسس و یک مدیر مسئول می باشد

شرایط موسس عبارتند از :
1-تابعیت ایران
2-اهلیت قانونی
3-نداشتن سو شهرت و سابقه موثر کیفری

شرایط مدیر مسئول عبارتند از :
1-تابعیت ایران
2-اهلیت قانونی
3-نداشتن سو شهرت و سابقه موثر کیفری
4-دارا بودن لیسانس و یا دیپلم کامل متوسطه به همراه ۵سال سابقه موثر در امور تبلیغات
5-عدم اشتغال رسمی دروزارت خانه ها و موسسات دولتی و شهرداری

موضوع فعالیت یک کانون آگهی و تبلیغات می تواند یکی از عناوین ذیل باشد: